נגישות בדלית אל כרמל

בעקבות חקיקת "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" בשנת 1998 , ובגלל המצב הלא מטיב עם בעלי המוגבלויות בכפר דלית אל-כרמל, עמותת נד"א שמה בראש סולם העדיפויות את נושא הנגישות ביישוב. והתחילה בלחצים על הרשות המקומית על מנת להנגיש את הכפר.


נעליים אורטופדיות

העמותה פועלת להשגת מימון לנעליים אורטופדיות ממשרד הבריאות לבעלי בעיות רפואיות בכפות הרגליים .


מרכז השאלת ציוד עזר

בעמותת נד"א מופעל מרכז השאלת ציוד עזר לבעלי מוגבלויות, ובהתנדבות מלאה על ידי הנהלת עמותת נד"א .


מרכז מידע

העמותה מפעילה מרכז מידע במשרד המועדון, מרכז המידע ממומן על ידי תכנית קהילה נגישה ועמותת נד"א, ומופעל על ידי מר סלמאן עואד בהתנדבות .


הסברה, העצמה ומודעות

החברה אינה אוהבת חריגים מכל סוג שהוא. החריג או היוצא דופן, נראה כמאיים על הסדר הקיים, אם בשל צורתו החיצונית השונה מן הנורמה המקובלת, ואם בשל רעיונות ודרכי התנהגות המערערים על הכללים והשגרה שהיא חיה על פיהם.


וועדת ביקורת

על ועדת הביקורת מוטל לבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה, ואת פנקסי החשבונות שלה. כן עליה להביא לאסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדין וחשבון הכספי .

וועדת הביקורת של העמותה מורכבת משני חברים:

1. נזיה קדור - יליד 1949 מדאלית אל כרמל .

2. מג'די חלבי - יליד 1973 מדאלית אל כרמל .

האסיפה הכללית חייבת לבחור ועדת ביקורת או רואה חשבון או גוף אחר שאושר לעניין זה על-ידי רשם העמותות (גוף מבקר). במקרה שהעמותה רוצה למנות רואה חשבון במקום ועדת ביקורת, אין למנות את אותו רואה חשבון שעורך את הדו"חות הכספיים של העמותה, שכן יש ניגוד עניינים בין שני התפקידים.

סמכויות ותפקידים של ועדת הביקורת:

1. לבדוק את תקינות פעולות העמותה ונושאי המשרה בה, ובין היתר מהבחינות כדלקמן:

    א. פעילות בהתאם לחוק בכלל, ובהתאם לחוק העמותות בפרט.

    ב. ניהול תקין של העמותה, חיסכון, יעילות, אפקטיביות וטוהר המידות.

    ג. פעילות לשם קידום מטרות העמותה.

2. להגיש דו"ח ביקורת לפחות פעם בשנה (רצוי כל רבעון). חובה זו נלמדת מסעיף 30 לחוק הקובע כי על ועדת הביקורת להביא המלצותיה לעניין הדו"ח הכספי לפני האסיפה הכללית. דו"ח הביקורת יובא לדיון עם הדו"חות הכספיים באסיפה הכללית, ויוגש למשרד רשם העמותות.

3. מומלץ כי דו"ח ועדת הביקורת ייכתב בצורה מפורטת וברורה, ויחולק לשלושה חלקים:

    א. נתונים כלליים על העמותה ותחומי פעילותה, וכיצד היא פועלת לקידום מטרותיה.

    ב. תיאור המצב הקיים, ניתוח והצגת מסקנות. בחלק זה יובאו ממצאי הביקורת בנושאים כדלקמן:

        (1) רמת השכר של העובדים בכלל ושל ההנהלה בפרט.
        (2) דרכי התקשרות בחוזים ואופן ביצוע מכרזים.
        (3) ביצוע לאור תכנית העבודה ותקציב שנקבעו מראש.
        (4) אופן קבלת החלטות וביצוען.
        (5) עמידה בדרישות החוק והתקנון, לרבות כינוס מוסדות העמותה במועד וכו'.
        (6) אופן הניהול החשבונאי.
        (7) אופן ניהול נכסי העמותה והשמירה עליהם.
        (8) אופן החזקת כספי העמותה וההשגחה עליהם.
        (9) פירוט התחייבויות ושעבודים.
        (10) התייחסות למצבה הכלכלי של העמותה.

    ג. תמצית הממצאים והמלצות לעתיד, וכן דיווח בדבר תיקון ליקויים שנתגלו בדו"חות קודמים .

4. להמליץ לאסיפה הכללית בנוגע לאישור הדו"ח הכספי ותנאים לאישורו .

5. על-פי סעיף 20(ב) לחוק רשאית ועדת הביקורת לדרוש מהוועד בכתב לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין, ובמקרה שהוועד אינו פועל בהתאם לדרישה תוך 21 יום מיום שהוגשה, רשאית ועדת הביקורת לכנס את האסיפה הכללית, ובלבד שהאסיפה תתקיים תוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה .

לצורך ביצוע תפקידם, רשאים חברי ועדת הביקורת לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה ובמסמכים המתייחסים לרשום בהם, ולקבל מכל חבר ועד ומכל עובד עמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרושים להם לדעתם למילוי תפקידם (סעיף 35(ב) לחוק) .

עמותת נד"א – נכי דאלית אל כרמל (ע"ר), היא עמותה שפועלת לרווחת הנכים ביישוב דלית אל-כרמל, להגברת המודעות בקרב בעלי הצרכים המיוחדים לזכויותיהם, העצמה, העשרה והגברת מודעות

ימי פעילות העמותה: ראשון עד ששי משעה 9:00 עד 13:00 . 

כתובת: ת.ד. 5368, דאלית אל כרמל 3005600, טלפונים: 04-8866776, 052-2859057

דוא"ל: ndac@walla.com, פייסבוק: facebook.com/ndadac