נגישות בדלית אל כרמל

בעקבות חקיקת "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" בשנת 1998 , ובגלל המצב הלא מטיב עם בעלי המוגבלויות בכפר דלית אל-כרמל, עמותת נד"א שמה בראש סולם העדיפויות את נושא הנגישות ביישוב. והתחילה בלחצים על הרשות המקומית על מנת להנגיש את הכפר.


הסברה, העצמה ומודעות

החברה אינה אוהבת חריגים מכל סוג שהוא. החריג או היוצא דופן, נראה כמאיים על הסדר הקיים, אם בשל צורתו החיצונית השונה מן הנורמה המקובלת, ואם בשל רעיונות ודרכי התנהגות המערערים על הכללים והשגרה שהיא חיה על פיהם.


מרכז השאלת ציוד עזר

בעמותת נד"א מופעל מרכז השאלת ציוד עזר לבעלי מוגבלויות, ובהתנדבות מלאה על ידי הנהלת עמותת נד"א .


מרכז מידע

העמותה מפעילה מרכז מידע במשרד המועדון, מרכז המידע ממומן על ידי תכנית קהילה נגישה ועמותת נד"א, ומופעל על ידי מר סלמאן עואד בהתנדבות .


נעליים אורטופדיות

העמותה פועלת להשגת מימון לנעליים אורטופדיות ממשרד הבריאות לבעלי בעיות רפואיות בכפות הרגליים .


הנהלת העמותה

ההנהלת העמותה מורכבת מחמישה חברים אשר נבחרים על ידי האסיפה הכללית בבחירות חשאיות כל שנה או שנתיים. ההנהלה הנוכחית מכהנת מחודש ספטמבר 2010 כאשר האסיפה הכללית בחרה בהם לתפקיד הזה.

 1. סלמאן עואד - חבר הנהלה ויו"ר העמותה, גמלאי ומקבל קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי .
 2. איהאב חלבי - חבר הנהלה וגזבר העמותה, יליד דאלית אל כרמל 04/09/1977, מקבל קצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי .
 3. סמיח אבו זלף - חבר הנהלה, גמלאי, אחראי מחסן העמותה, יליד דאלית אל כרמל 01/04/1950 .
 4. נג'יב עטילה - חבר הנהלה, תושב עספיא, יליד 21/07/1947 .
 5. סמיח סלאח עיסמי - חבר הנהלה, יליד דאלית אל כרמל 04/03/1961 .

סעיף 25 לחוק העמותות קובע כי הוועד ינהל את ענייני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק או בתקנון למוסד אחר ממוסדות העמותה.

בהתאם לסעיף 19(א) לחוק העמותות, רשאית עמותה לקבוע בתקנון כי יהיו לה מוסדות נוספים. מכאן שעמותה רשאית למנות מוסדות שיהיו אחראים על נושאים שונים, אולם היא אינה רשאית להעביר למוסדות אחרים את האחריות לניהול הכללי של העמותה.

הוועד הראשון של העמותה מורכב ממייסדי העמותה. לאחר מכן האסיפה הכללית היא שבוחרת את הוועד, אלא אם כן נקבעה בתקנון הוראה אחרת לעניין זה. סעיף 26 לחוק העמותות קובע כי ניתן לקבוע הוראה בתקנון על פיה ימונו חברי הוועד, כולם או מקצתם, על-ידי אדם או גוף אחר, וכן כי אדם הנושא בתפקיד מוגדר יכהן כחבר ועד כל עוד הוא מכהן באותו תפקיד.

בכל מקרה, קיימת סמכות לאסיפה הכללית להעביר את הוועד או חבר ועד מכהונתו.

בוועד צריכים לכהן לפחות שני חברים.

על פי סעיף 33 לחוק העמותות, אדם הנותן שירותים בשכר לעמותה שלא עקב תפקידו כחבר ועד, אינו יכול לכהן כחבר ועד בעמותה. חברי ועד רשאים לקבל תשלום בגין פעולותיהם כחברי ועד, אולם קיימות מגבלות בעניין זה כפי שיפורט בפרק "השימוש בכספי העמותה" בהמשך.

סעיף 33 קובע עוד כי לא יכהן כחבר ועד בעמותה מי שאינו חבר בעמותה (אלא אם כן הוא נציג של תאגיד החבר בעמותה), קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל, וכן מי שהורשע בעבירות המפורטות בסעיף או בעבירה אחרת שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.

סמכויות ותפקידים של הוועד:

 1. לקבוע את תכניות העבודה של העמותה, עקרונות למימון הפעילות, וסדרי עדיפויות בין אפשרויות הפעולה השונות.
 2. לקבוע דרכי פעולה ספציפיות לביצוע מטרות העמותה.
 3. להמליץ לאסיפה הכללית על מסגרת תקציב שנתי, לעקוב אחר מצבה הכספי של העמותה, ולקבוע את מסגרת האשראי שהעמותה רשאית ליטול.
 4. למנות ולפטר מנהל כללי, אם קיים, וכן למנות ולפטר עובדים בכירים אחרים בעמותה.
 5. לפקח על העובדים הבכירים של העמותה.
 6. לקבוע את המבנה הארגוני של העמותה ואת מדיניות השכר והתשלומים.
 7. לכנס אסיפות כלליות מן המניין ושלא מן המניין.
 8. לערוך את הדו"חות הכספיים של העמותה.
 9. לדווח לאסיפה הכללית על מצב ענייני העמותה.
 10. לדון, להחליט ולפעול בכל ענייני העמותה, כפי שימצא לנכון.

אחריות חברי הוועד:

על חברי הוועד מוטלת אחריות "לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית" (סעיף 27 לחוק העמותות).

בהתאם לפסיקת בתי המשפט, על חברי הוועד מוטלת חובת האמון, הזהירות והמיומנות. עליהם לבצע פעולות המשרתות את האינטרסים של העמותה ולא אינטרסים אישיים. כך לדוגמא, בעניינים הנוגעים לקבלת שירותים עבור העמותה, אסור לחבר הוועד לקחת בחשבון שיקולים של קשרי ידידות עם נותן השירות וכדומה.

על חברי הוועד לבצע את תפקידם בזהירות כדי שלא ייפגעו נכסים של העמותה או אינטרסים שלה. עליהם להתעדכן במצב הפיננסי של העמותה כדי להימנע מיצירת גירעונות שיסכנו את החוסן הכלכלי של העמותה. במקרים קיצוניים, של פעולות חבר ועד תוך רשלנות חמורה, ייתכן כי חבר הוועד יחויב על-ידי בית המשפט לשאת באופן אישי בנזקי העמותה.

על אדם הרוצה לכהן כחבר ועד, להיות בעל מיומנות בענייני העמותה וכשרונות מתאימים לצורך תפקיד זה.

תקופת כהונת הוועד:

החוק אינו קובע מהי תקופת כהונתו של ועד העמותה. סעיף 7 לתקנון המצוי, שהוא סעיף שכל עמותה חייבת להחיל על עצמה, קובע כי אחד מתפקידיה של האסיפה הכללית הוא בחירת חברי ועד. בהתאם לסעיף 20 לחוק, על האסיפה הכללית להתכנס לפחות אחת לשנה.

עמותת נד"א – נכי דאלית אל כרמל (ע"ר), היא עמותה שפועלת לרווחת הנכים ביישוב דלית אל-כרמל, להגברת המודעות בקרב בעלי הצרכים המיוחדים לזכויותיהם, העצמה, העשרה והגברת מודעות

ימי פעילות העמותה: ראשון עד ששי משעה 9:00 עד 13:00 . 

כתובת: ת.ד. 5368, דאלית אל כרמל 3005600, טלפונים: 04-8866776, 052-2859057

דוא"ל: ndac@walla.com, פייסבוק: facebook.com/ndadac